Distances līgums

SIA «Teātra vēstis» interneta vietnes teatravestnesis.lv izmantošanas un abonēšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

 

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. Interneta vietnes https://teatravestnesis.lv/ (turpmāk – interneta vietne) īpašnieks ir SIA «Teātra vēstis» (turpmāk – Redakcija).

  2. Redakcijas rekvizīti:

   1. reģistrācijas numurs: 40103094108;

   2. juridiskā adrese: Rīga, Satekles iela 2C, LV-1050;

   3. faktiskā adrese: Rīga, Satekles iela 2C, LV-1050.

  3. Redakcijas klientu servisa kontakti:

   1. redakcijas adrese: Rīga, Satekles iela 2C, LV-1050

   2. e-pasts: zurnals@teatravestnesis.lv.

  4. Interneta vietni Redakcija izmanto kā masu informācijas līdzekli, kā struktūrvienību preču un pakalpojumu tirdzniecībai, kā arī lai informētu apmeklētājus par Redakcijas darbību un piedāvājumiem.

  5. Interneta vietne ir Redakcijas struktūrvienība, kurā apmeklētāji var abonēt Redakcijas izdotos periodiskos izdevumus.

  6. Papildus šiem noteikumiem uz interneta vietnes apmeklētājiem, klientiem, to darbībām un savstarpējām attiecībām var attiekties arī sekojošie normatīvie dokumenti:

   1. Redakcijas Privātuma politika;

   2. citi noteikumi (tajā skaitā trešo pušu izdotie), par kuriem apmeklētājs tiek informēts interneta vietnes lietošanas ietvaros.

  7. Interneta vietni ir iespējams izmantot ar jebkuru ierīci, kurai ir piekļuve internetam caur interneta pārlūka programmatūru. Lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt interneta vietnes lietošanu (tajā skaitā piekļūt periodisko izdevumu digitālajām versijām), apmeklētājam nepieciešama interneta pārlūka programmatūra, kas atbilst šādām minimālajām prasībām:

   1. Windows vidē;

   2. Linux vidē;

   3. iOS vidē;

   4. Android vidē.

  8. Pirms lietotāja profila izveides un jebkuru Redakcijas pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas, klientam rūpīgi jāiepazīstas ar šiem noteikumiem.

 2. Lietotāja profils

  1. Jebkuram interneta vietnes apmeklētājam, kas ir rīcībspējīga fiziska persona, ir iespēja izveidot lietotāja profilu. Lietotāja profila izveidei nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu e-pasta adresi un paroli. Parole izveidojama saskaņā ar noteiktajām minimālajām paroles drošuma prasībām.

  2. Lai abonētu Redakcijas periodiskos izdevumus ar interneta vietnes starpniecību, lietotāja profilā norādāma sekojoša informācija: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, piegādes adrese.

  3. Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus lietotāja profila piekļuves datus. Ja interneta vietnē tiek veiktas darbības ar lietotāja profilu (t. sk. tiek pirktas preces vai pakalpojumi), izmantojot lietotāja lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis lietotājs. Ja lietotāja dati izmantoti prettiesiski, lietotājam ir pienākums vērsties tiesībsargājošās iestādēs un ziņot par datu prettiesisku apstrādi, kā arī informēt Redakciju, lai tālāk risinātu šo jautājumu (piemēram, profila bloķēšana, pakalpojumu pārtraukšana).

  4. Interneta vietnē lietotāja profilā var sekot līdzi interneta vietnē ar attiecīgo profilu veikto pirkumu vēsturei un spēkā esošajiem periodisko izdevumu abonementiem.

  5. Jebkura informācijas izvietošana interneta vietnē ar lietotāja profilu var tikt pakļauta Redakcijas moderācijai un ierobežojumiem.

 3. Līguma noslēgšana

  1. Interneta vietnē apmeklētājs var izvēlēties pakalpojumus, kurus vēlas iegādāties ar interneta vietnes starpniecību.

  2. Līguma noslēgšanas posmi:

   1. lietotāja profila izveide (tikai abonēšanas pakalpojumiem);

   2. pakalpojuma izvēle (periodiskā izdevuma nosaukums, izdošanas formāts, abonēšanas periods);

   3. pasūtījuma un/vai pasta adreses apstiprināšana;

   4. līguma noslēgšana un apstiprinājums par līguma noslēgšanu;

   5. samaksas veikšana un saņemšana.

  3. Distances līguma noslēgšana

   1. Ja klients ir patērētājs, tiek slēgts distances līgums starp Redakciju un Pircēju, kas iesniedz pasūtījumu un veic pirkumu interneta vietnē teatravestnesis.lv vai ar citiem distances saziņas līdzekļiem.

   2. Distances līguma nosacījumi neattiecas uz tiem pirkumiem, kas izdarīti Redakcijas birojā klātienē.

   3. Ja pasūtījums tiek noformēts caur interneta vietni, speciālā daļa tiek norādīta interneta pārlūkā. Gadījumā, ja pasūtījums tiek noformēts ar citiem saziņas līdzekļiem, šī informācija tiek sniegta mutiski vai ar e-pasta starpniecību vai ietverta rēķina informācijā.

   4. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas un maksājuma veikšanas tiek noslēgts (stājas spēkā) distances līgums.

   5. Abonementa dāvinājuma gadījumā citai personai interneta vietnē teatravestnesis.lv tiek izveidots profils, ņemot vērā dāvinātāja sniegtos datus – šajā gadījumā e-pasts. Profils var tik apstiprināts vai noraidīts. E-pasts tiek uzglabāts saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

 4. Norēķinu kārtība

  1. Interneta vietnē pakalpojumu cenas, pieejamās atlaides un to iegūšanas nosacījumi tiek norādīti nepārprotamā formātā, Eiro valūtā, ieskaitot nodevas un nodokļu maksājumus. Ja ir kādas papildu izmaksas, tās tiek skaidri norādītas pirms pasūtījuma noformēšanas.

  2. Par pirkumu var norēķināties veicot apmaksu ar maksājumu apstrādes pakalpojuma Stripe starpniecību vai Redakcijas klientu servisā, norēķinoties skaidrā naudā.

  3. Noslēdzot regulārā ikmēneša maksājuma līgumu savā internetbankā:

   1. Nosūtot pieteikumu brīvā formā par regulārā maksājuma noformēšanu uz zurnals@teatravestnesis.lv, klientam tiks nosūtīts rēķins, uz kura pamata noformēt regulāro maksājumu. Rēķinā redzami Redakcijas rekvizīti, kā arī klienta numurs, kas jānorāda maksājuma uzdevumā.

   2. Klients pēc saviem ieskatiem norāda maksājuma līguma beigu datumu.

   3. Ja klients vēlas mainīt vai pārtraukt regulāro maksājumu, klientam ir jāinformē Redakcijas klientu serviss un sava banka.

   4. Redakcija informē klientu, ja mainās abonementa cena vai citi nosacījumi, kas attiecas uz regulāro maksājumu.

   5. Redakcija neuzņemas atbildību par klienta izvēlētās internetbankas nosacījumiem regulārā maksājuma nodrošināšanā.

 5. Atteikuma tiesības

  1. Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 «Noteikumi par distances līgumu» nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas par pakalpojumu sniegšanu.

  2. Veicot abonēšanu vai piesakoties pasākumam, kura norises datums ir atteikuma tiesību izmantošanas laikā, patērētājs pieprasa uzsākt pakalpojuma sniegšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs maksā Redakcijai summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad patērētājs informē Redakciju par atteikuma tiesību izmantošanu.

  3. Patērētājam atteikuma tiesību nav šādos gadījumos:

   1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām un patērētājs pie pasūtījuma apstiprināšanas ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

   2. līgums noslēgts par pasākumu un patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības divas darba dienas (darbnīcu gadījumā) vai desmit dienas (nometņu gadījumā) vai īsākā laika posmā pirms pakalpojuma sniegšanas datuma;

   3. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu pie pasūtījuma apstiprināšanas.

 6. Pretenziju izskatīšanas kārtība

  1. Gadījumā, ja ir noslēgts līgums ar patērētāju, par pakalpojumu kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631. «Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu» prasībām. Citos gadījumos iesniegtās pretenzijas tiek risinātas savstarpējo pārrunu ceļā.

  2. Pretenzijas iesniedzamas elektroniski – zurnals@TeatraVestnesis.lv vai rakstveidā nosūtot vai iesniedzot Redakcijai tās faktiskajā adresē.

  3. Ja patērētājs nepiekrīt sūdzības atzīšanai par nepamatotu, patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Redakcijai rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, kā arī strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Papildu informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
   http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanasprocess,
   http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretajustridu-risinataju-datubaze
    

  4. Ja vienošanās starp pusēm netiek panākta un netiek izmantotas ārpustiesas strīdu risināšanas iespējas, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  5. Pretenzijas par abonementu

   1. Pretenziju par bojātu, nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu var iesniegt Redakcijas klientu servisam – 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā.

   2. Pēc pretenziju saņemšanas, tā tiks nosūtīta piegādātājam, kas iespējami īsākā laikā novērsīs problēmu. Nepieciešamības gadījumā Redakcija lūgs klientam papildu informāciju. Redakcijas klientu serviss informēs klientu par risinājumiem pretenzijas novēršanai.

   3. Ja periodiskā izdevuma abonements ir noformēts pie cita pakalpojuma sniedzēja, piemēram, VAS «Latvijas Pasts», klientam jāsazinās ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja klientu servisu, lai izteiktu pretenziju par bojātu, nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu.

 7. Abonēšanas pakalpojumi

  1. Redakcijas periodisko izdevumu abonementus var iegādāties interneta vietnē reģistrētie lietotāji vai atsevišķi sazinoties ar Redakcijas klientu servisu.

  2. Abonējot Redakcijas drukātos periodiskos izdevumus, tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve periodisko izdevumu digitālajām versijām un to arhīvam. Periodisko izdevumu digitālās versijas ir drukāto periodisko izdevumu analogi.

  3. Abonējot Redakcijas periodisko izdevumu digitālās versijas, tiek nodrošināta arī piekļuve to digitālo versiju arhīvam.

  4. Redakcijas periodiskie izdevumi, to saturs un elementi ir ar autortiesībām un citam intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargāti objekti. Redakcijas periodiskie izdevumi, to saturs un elementi, satura tālāka pārdošana, kopēšana, pavairošana vai jebkāda citāda komerciāla izmantošana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar Redakciju ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  5. Abonementu noformēšana

   1. Interneta vietnē ir iespējams abonēt Redakcijas izdoto periodisko izdevumu drukātās versijas tikai ar piegādi uz adresi, kas ir VAS «Latvijas Pasts» adrešu reģistrā. Lai abonētu periodiskos izdevumus uz adresi, kas nav VAS «Latvijas Pasts» adrešu reģistrā (t. sk. atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas), nepieciešams sazināties ar klientu servisu.

   2. Izsakot piedāvājumu distances līguma noslēgšanai, klientam jāsniedz Redakcijai precīza un patiesa informācija, lai nodrošinātu periodisko izdevumu piegādi un saziņu ar klientu pēc nepieciešamības:

    1. drukāto periodisko izdevumu abonēšanai:

     1. periodisko izdevumu nosaukums un abonēšanas periods;

     2. abonenta vārds, uzvārds;

     3. piegādes adrese;

     4. telefona numurs, e-pasts.

    2. drukāto periodisko izdevumu digitālo versiju abonēšanai:

     1. periodisko izdevumu nosaukums un abonēšanas periods;

     2. abonenta vārds, uzvārds;

     3. telefona numurs, e-pasts.

   3. Gadījumos, kad abonements tiek noformēts interneta vietnē ar lietotāja profila starpniecību, lietotājam jāpārliecinās, ka profilā norādītā informācija ir korekta un nav mainījusies.

   4. Noformētajā abonementa periodā Redakcijai ir tiesības klientam uz norādīto e-pasta adresi nosūtīt informāciju par Redakcijas periodiskajiem izdevumiem un to saturu.

  6. Periodisko izdevumu drukāto versiju piegāde

   1. Abonētos drukātos periodiskos izdevumus Latvijas teritorijā piegādā VAS «Latvijas Pasts» atkarībā no klienta norādītās piegādes adreses. Piegādes cena ir iekļauta abonēšanas cenā.

   2. Ja tiek norādīta nekorekta vai VAS «Latvijas Pasts» adrešu reģistrā neesoša piegādes adrese, Redakcija patur tiesības klientam prasīt segt izmaksas, kas saistītas ar adreses korekciju vai piegādes traucējumiem.

   3. Drukāto periodisko izdevumu provizoriskie piegādes laiks ir – 1 reizi trīs mēnešos – marta, jūnija, oktobra un decembra mēnešos.

   4. Abonēto drukāto versiju piegāde tiek nodrošināta tikai pastkastītēs, kas ir normālā tehniskā stāvoklī (slēdzamas, nedeformētas) un kas atrodas pastniekam brīvi pieejamā vietā. Pretējā gadījumā pretenzijas par piegādi netiek pieņemtas.

  7. Periodisko izdevumu digitālo versiju piegāde

   1. Piegādājot periodisko izdevumu digitālās versijas, Redakcija nodrošina periodisko izdevumu digitālo versiju pieejamību interneta vietnē atbilstoši drukāto periodisko izdevumu iznākšanas grafikam.

   2. Piekļuve periodisko izdevumu digitālajām versijām un to arhīvam tiek piešķirta lietotāja profilam, ar kuru tika veikts abonements interneta vietnē vai arī lietotāja profilam, kas tiek izveidots ar e-pastu, kas norādīts līguma noslēgšanas procesā.

  8. Abonementa pāradresācija

   1. Ja abonements ir noformēts Redakcijas redakcijā vai interneta vietnē, sazinieties ar Redakcijas klientu servisu, lai pieteiktu pāradresāciju. Pāradresācija tiek piemērota nākamajai piegādei, ņemot vērā periodisko izdevumu ražošanas un piegādes grafiku.

   2. Ja periodiskā izdevuma abonements ir noformēts pie cita pakalpojuma sniedzēja, piemēram, VAS «Latvijas Pasts» klientam jāsazinās ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja klientu servisu.

   3. Par periodiskā izdevuma pāradresāciju var tikt pieprasīta samaksa atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteiktajai pāradresēšanas pakalpojuma cenai.

  9. Abonementa pagarināšana

   1. Abonements automātiski tiek pagarināts brīdi, kad saņemts nākamais maksājums. Neveiksmīgas apmaksas gadījumā tiks mēģināts ieturēt maksājumu vēl trīs reizes, ja tas neizdosies – abonements tiks atcelts.

  10. Abonementa pārtraukšana

   1. Atteikšanos var veikt Stripe lietotāja profilā https://billing.stripe.com/p/login/fZe4i47T35Su3969AA, ievadot abonementa e-pastu, uz kuru tiks nosūtīts links ar iespēju atcelt abonementu. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu. Maksa par jau apmaksāto abonēšanas periodu netiek atgriezta.

   2. Ja piegādes pakalpojumu sniedzējs – VAS «Latvijas Pasts» maina tarifus, Redakcija patur tiesības pārtraukt piegādāt noformētu abonementu un pārskaita klientam naudas atlikumu par nepiegādātajiem preses izdevumiem.

   3. Ja kādu iemeslu dēļ tiek pārtraukts izdot abonēto preses izdevumu, klientam tiek atgriezta proporcionāla nepiegādāto izdevumu naudas summa.

 8. Noslēguma noteikumi

  1. Redakcija var nosūtīt klientam individuālus elektroniskus vai cita veida paziņojumus, kas saistīti ar interneta vietnes lietošanu, it īpaši, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstošu un drošu interneta vietnes lietošanu.

  2. Redakcija var jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt klientam piekļuvi interneta vietnei vai klienta profilam, ja klients vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, pārkāpj noteikumus, Redakcijas norādījumus vai normatīvos aktus, vai Redakcijai par to ir pamatotas aizdomas. Distances līguma pārtraukšana tiek atrunāta distances līguma noteikumos.

  3. Redakcija var jebkurā brīdī un jebkurā apjomā pārtraukt, ierobežot vai grozīt interneta vietnes darbību, ja tas nepieciešams interneta vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem, par to informējot klientus interneta vietnē, vai atsevišķos gadījumos – individuāli.

  4. Redakcija var jebkurā laikā izdarīt grozījumus šajos noteikumos (it īpaši, ja tas saistīts ar interneta vietnes izmaiņām vai modernizācijas), kuri stājas spēkā pēc jauno noteikumu versijas publicēšanas interneta vietnē. Katru reizi, apmeklējot interneta vietni, apmeklētājiem ir jāpārbauda, vai ir publicēta jauna šo noteikumu versija, pirms interneta vietnes tālākas izmantošanas.