Autortiesības

Materiālu citēšanas laikā ir norādāma citējamā materiāla publicēšanas vieta un autors. Ja citātus publicē interneta vidē, minētajam pievieno arī saiti uz avotu.

SIA "Teātra vēstis" aizliedz pilnībā pārkopēt vai pārpublicēt SIA "Teātra vēstis" interneta vietnēs vai sociālajos medijos publicētos materiālus.

Par brīvu un bez SIA "Teātra vēstis" atļaujas drīkst citēt tikai virsrakstus un tekstu viena teikuma apmērā. Turklāt šis teikums nedrīkst būt garāks par oriģinālā teksta ievadteikumu. Šis noteikums ir spēkā tajā gadījumā, ja nav citas rakstiskas vienošanās. Internetā citētajiem tekstiem pievieno atsauci uz konkrēto publikāciju.

Zem internetā citētā materiāla norāda precīzu atsauci uz SIA "Teātra vēstis" oriģinālo publikāciju ar vārdiem: «Pilnu tekstu lūdzam lasīt SIA "Teātra vēstis" mājas lapā», uz kura uzklikšķinot, nonāk tieši pie SIA "Teātra vēstis" oriģinālā teksta.

SIA "Teātra vēstis" interneta vietnēs un sociālajos medijos publicētos materiālus ir tiesības izmantot tikai un vienīgi personīgam patēriņam. Jebkuras darbības ar materiāla saturu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar meklēšanas funkciju veikšanu, indeksēšanu, rasmošanu, satura atlasi, kopēšanu, materiālu pilnīgu vai daļēju izmantošanu un/vai ievietošanu atskaitēs, pētījumos, analītiskos darbos ar vai bez komerciāla mērķa, kā arī trešo personu uzdevumā vai interesēs ir aizliegts, izņemot Autortiesību likumā paredzētos gadījumos.

Šo nosacījumu pārkāpuma gadījumā SIA "Teātra vēstis" ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību par noteikumu pārkāpumu 300,00 EUR (trīs simti eiro) apmērā par katru šādu materiālu izmantošanas gadījumu, kā arī lūgt LR Valsts policiju saukt pārkāpēju pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (t. sk., Autortiesību likuma 72. pantā noteiktajā gadījumā).